Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Số 62, Kỳ 5a, [12 - 2021]
60 năm đào tạo ngành Khai thỏ mỏ hầm lò Việt Nam

DOI:10.46326/JMES.2021.62(5a)

Mã QR Code - Địa chỉ online: Số 62, Kỳ 5a, [12 - 2021]<br>60 năm đào tạo ngành Khai thỏ mỏ hầm lò Việt Nam