Nghiên cứu hoàn thiện biểu đồ tổ chức sản xuất lò chợ cơ giới hóa vỉa 11 khu Trung tâm - Mỏ than Dương Huy

 • Cơ quan:

  1 Công ty 35 - T ổng công ty Đông Bắc, Quảng Ninh, Việt Nam
  2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
  3 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 12-02-2021
 • Sửa xong: 14-05-2021
 • Chấp nhận: 15-06-2021
 • Ngày đăng: 01-12-2021
Trang: 62 - 68
Lượt xem: 1867
Lượt tải: 872
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 87
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Công nghệ cơ giới hóa trong khai thác than lò chợ là một xu hướng tất yếu trong ngành khai thác mỏ hầm lò. Hiện nay, ở Việt Nam đã có rất nhiều mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ vào khai thác than lò chợ. Tại mỏ than Dương Huy đã lắp đặt công nghệ cơ giới hóa vào khai thác lò chợ vỉa 11 khu Trung tâm. Lò chợ này đến nay đã đi vào hoạt động, tổ hợp thiết bị cơ giới hóa lò chợ cơ bản đáp ứng được theo thiết kế ban đầu. Tuy nhiên, thực tế sản xuất ở lò chợ cho thấy, công suất của các thiết bị chưa phát huy tối đa hiệu quả, công tác tổ chức lò chợ còn nhiều bất cập, do đó hiệu quả và năng suất còn thấp. Ngoài những yếu tố khách quan, biểu đồ tổ chức sản xuất của lò chợ ban đầu theo thiết kế chưa tính đến việc phát huy tối đa năng lực của các thiết bị trong tổ hợp cơ giới hóa.Trong bài báo này, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích lý thuyết kết hợp quan trắc tại hiện trường sản xuất, tiến hành nghiên cứu hoàn thiện biểu đồ tổ chức sản xuất cho lò chợ cơ giới hóa vỉa 11 khu Trung tâm - mỏ than Dương Huy. Biểu đồ tổ chức sản xuất và bố trí nhân lực mới được thiết kế dựa trên các chi phí thời gian thực tế thực hiện từng công đoạn sản xuất. Từ đó đã đề xuất áp dụng với 7 luồng khấu/ngày - đêm, phù hợp với năng lực sản xuất thực tế, gia tăng đáng kể công suất của lò chợ.

Trích dẫn
Đỗ Hoàng Hiệp, Bùi Mạnh Tùng, Vũ Thái Tiến Dũng và Trần Tuấn Anh, 2021. Nghiên cứu hoàn thiện biểu đồ tổ chức sản xuất lò chợ cơ giới hóa vỉa 11 khu Trung tâm - Mỏ than Dương Huy, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 62, kỳ 5a, tr. 62-68.
Tài liệu tham khảo

Công ty than Dương Huy - TKV, (2020). Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Dung Tien Le, Tung Manh Bui, Hung Duc Pham, Tien Trung Vu, Chi Van Dao, (2018). A modelling technique for top coal fall ahead of face support in mechanised longwall using Discrete Element Method. Journal of Mining and Earth Sciences, 59(6), 56 - 65.

Joachim Pielot, (2006). Maximization of Production in Technological System of Coal Preparation Process. IFAC Proceedings, 39(22), 193 - 198.

Lê Duy Khánh, (2019). Thành lập biểu đồ tổ chức chu kỳ sản xuất hợp lý tại các lò chợ cơ giới hóa của công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, Đại học Mỏ - Địa chất.

Rakesh Kumar, Arun Kumar Singh, Arvind Kumar Mishra and Rajendra Singh, (2015). Underground mining of thick coal seams. International Journal of Mining Science and Technology, 25(6), 885 - 896.

Syd S. Peng, Feng Du, Jingyi Cheng and Yang Li, (2019). Automation in U.S. longwall coal mining: A stateoftheart review. International Journal of Mining Science and Technology, 29(2), 151 - 159.

Victor V. Okolnishnikov, Sergey S. Rudometov and Sergey S. Zhuravlev, (2013). Simulation of Technological Processes in Coal Mining. IFAC Proceedings Volumes, 46(9), 2173 - 2178.

Yun, Q. X., Guo, W. W., Chen, Y. F., Lu, C. W. and Lian, M. J., (2003). Evolutionary algorithms for the optimization of production planning in underground mines. Application of Computers and Operations Research in the Minerals Industries, 311 - 314.