Đạo đức công bố

Tác giả phải tuân thủ các tiêu chuẩn về đạo đức xuất bản. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (JMES) tuân theo các hướng dẫn của Ủy ban về Đạo đức Xuất bản (COPE). Bất kỳ trường hợp vi phạm đều được xử lý rất nghiêm theo các hướng dẫn của COPE (https://publicationethics.org). Tất cả các bài báo khoa học được gửi tới JMES phải đảm bảo nguyên bản chưa từng được xuất bản dưới các hình thức trước đây. Ban biên tập có thể kiểm tra việc đạo văn (plagiarism) ngẫu nhiên bất kỳ khi nào bằng ứng dụng Plagiarism Detector.

Khi gửi bài báo vào Tạp chí, tác giả đồng ý các điều khoản sau:
1) bài báo không có đạo văn và không được xem xét để xuất bản ở nơi khác;
2) tất cả các tác giả đã đồng ý xuất bản trong JMES;
3) tất cả những người có đóng góp vào trong bài báo khoa học được khai báo tên với tư cách là tác giả chính hay đồng tác giả;
4) địa chỉ cơ quan công tác là đầy đủ và chính xác;
5) tất cả các quy định về đạo đức nghiên cứu đã được xem xét;
6) đã kê khai các nguồn tài trợ và không có mâu thuẫn giữa các tác giả;
7) ủy quyền cho tạp chí được xuất bản tất cả các phần của bài nộp từ cơ quan chủ quản, chủ sở hữu trí tuệ hoặc chủ sở hữu bản quyền, nhà tài trợ và những người khác có liên quan;

Chú ý: những bài báo đã được xuất bản sau đó bị phát hiện là vi phạm một trong các quy định này có thể bị rút kết quả. Các chi phí phát sinh liên quan đến vấn đề hủy bỏ bài báo sẽ do tác giả chi trả.