Tôn chỉ và Mục đích

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất là tạp chí khoa học đa ngành có phản biện chuyên về các lĩnh vực: Mỏ, Khoa học Trái đất, Dầu khí, Xây dựng, Cơ khí, Điện - Điện tử, Tự động hóa, Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Môi trường, Công nghệ thông tin và Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Tạp chí Khoa học Mỏ - Địa chất xuất bản với 4 số tiếng Việt, ngoài ra còn có 2 số tiếng Anh. Từ tháng 12 năm 2023, Tạp chí Khoa học Mỏ - Địa chất xuất bản định kỳ 3 số tiếng Việt (các tháng 02, 6, 10) và 03 số tiếng Anh (các tháng 4, 8, 12).

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất là nơi công bố những kết quả nghiên cứu mới và ứng dụng trong các lĩnh vực: Mỏ, Khoa học Trái đất, Dầu khí, Xây dựng, Cơ khí, Điện - Điện tử, Tự động hóa, Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Môi trường, Công nghệ thông tin và Kinh tế và Quản trị kinh doanh, mà chưa đăng, gửi phản biện ở bất kỳ tạp chí nào khác. Các bài báo gửi đăng ở Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất được phản biện kín hai chiều bởi ít nhất hai Người phản biện có uy tín. Quy trình gửi bài, phản biện và xuất bản được thực hiện trên Hệ thống trực tuyến tại trang web của Tạp chí.