Chính sách Tạp chí

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất là một tạp chí khoa học đa ngành có phản biện được xuất bản bởi Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tạp chí cam kết duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất dựa trên Bộ quy tắc ứng xử của COPE và Hướng dẫn thực hành tốt nhất cho các Biên tập viên tạp chí. Để cung cấp cho độc giả một tạp chí khoa học có chất lượng cao, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất được hướng dẫn bởi các chính sách sau:

1. ĐỐI VỚI TÁC GIẢ

Nguyên bản và đạo văn: Tác giả được yêu cầu tuyên bố rằng bản thảo bài báo gửi đăng là công trình nghiên cứu gốc của Tác giả mà chưa được xuất bản trước đó hoặc đang được phản biện ở nơi khác. Nếu một phần của công trình nghiên cứu được tạo ra bởi một tổ chức hoặc nhóm nhà khoa học thì nó phải được đồng ý bằng văn bản cho tất cả các mục đích sử dụng. Việc gửi đăng cùng một công trình nghiên cứu cho nhiều hơn một tạp chí được coi là một hành vi xuất bản phi đạo đức và không được chấp nhận. Tác giả cần trình bày kết quả nghiên cứu một cách rõ ràng, trung thực và không bịa đặt, không làm sai lệch hoặc thao tác dữ liệu không phù hợp. Một bài báo cần chứa đầy đủ chi tiết các nội dung và tài liệu tham khảo để cho phép người khác tái tạo lại công trình nghiên cứu. Những tuyên bố gian lận hoặc cố ý không chính xác là cấu thành hành vi phi đạo đức và không được chấp nhận.

Quyền tác giả bài báo, thứ tự tên các Tác giả và Tác giả đại diện: Tất cả các cá nhân mà thực sự đã đóng góp cho công trình nghiên cứu cần được bao gồm và xác định là Tác giả của bài báo. Nếu công trình được chuẩn bị chung, thứ tự của các Tác giả (từ trái sang phải) phải được thực hiện dựa trên sự đóng góp của họ về phát triển các ý tưởng khoa học và ứng dụng; thực hiện các phân tích, thí nghiệm, đánh giá, nhận xét cho công trình nghiên cứu; viết bản thảo bài báo. Tác giả đại diện mà được biểu thị bằng ký hiệu * trong bản thảo bài báo sẽ thay mặt các đồng Tác giả chịu trách nhiệm gửi bản thảo, cung cấp thông tin về các Tác giả, trả lời các câu hỏi của Người phản biện, liên hệ với các Biên tập viên,... Tác giả đại diện cần thông báo cho các Đồng tác giả để đồng ý khi gửi bản thảo bài báo và có chữ ký của họ trong Thỏa thuận chuyển nhượng bản quyền hoặc trong văn bản cho phép.

Lỗi trong các bài báo đã xuất bản: Khi Tác giả phát hiện ra lỗi hoặc nội dung không chính xác trong bài báo đã xuất bản của mình, Tác giả phải có nghĩa vụ thông báo cho các Biên tập viên của Tạp chí và hợp tác với họ để rút lại hoặc chỉnh sửa bài báo.

Công nhận nguồn: Việc công nhận chính xác công việc của người khác phải luôn được đưa ra bằng cách trích dẫn nguồn ở những nơi thích hợp trong bài báo. Tác giả cần trích dẫn các công trình đã xuất bản mà có ảnh hưởng trong việc xác định bản chất của công trình gửi đăng.

Tiết lộ và xung đột lợi ích: Tác giả cần công bố các nguồn tài trợ có liên quan đến bản thảo bài báo của họ. Tác giả được yêu cầu tuyên bố liệu họ có các lợi ích chuyên môn, tài chính hoặc cá nhân từ các bên khác hoặc xung đột lợi ích khác mà có thể được hiểu là ảnh hưởng đến kết quả hoặc giải thích của họ trong bản thảo bài báo.

Mối nguy hiểm và chủ thể con người: Tác giả cũng cần đảm bảo rằng bản thảo bài báo không có tuyên bố bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, không vi phạm các quyền hoặc quyền riêng tư của người khác, hoặc chứa tài liệu hoặc hướng dẫn có thể gây tổn hại hoặc thương tích.

2. ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẢN BIỆN

Bảo mật: Người phản biện cam kết giữ bảo mật và đặc quyền bản thảo bài báo đã nhận phản biện và các dữ liệu liên quan. Không được trình bản thảo bài báo hoặc thảo luận với người khác trừ khi được ủy quyền bởi các Biên tập viên. Người phản biện đảm bảo rằng tính bảo mật được duy trì trong khi tìm kiếm lời khuyên từ các đồng nghiệp và trong quá trình đánh giá bản thảo.

Cải thiện bài báo: Bản thảo bài báo được cải thiện trong quá trình phản biện. Khi có thể và phù hợp, Người phản biện gợi ý cách Tác giả có thể cải thiện sự rõ ràng và chất lượng tổng thể của bản thảo. Không có vấn đề gì nếu Người phản biện không đồng ý với các ý tưởng của Tác giả bài báo và yêu cầu Tác giả cung cấp bằng chứng đáng tin cậy cho sự bất đồng này. Nếu bài viết quá dài, Người phản biện cần chỉ ra những chỗ đó một cách cụ thể để tạo thuận lợi cho Tác giả khi chỉnh sửa. Người phản biện đưa ra các đề xuất để sửa lỗi ngữ pháp khi nghĩa chuyên môn không rõ ràng.

Tính kịp thời: Người phản biện khi đã chấp nhận lời mời phản biện bản thảo bài báo sẽ được yêu cầu trả lời kịp thời và cung cấp nhận xét trong khung thời gian đã thỏa thuận. Nếu Người phản biện dự đoán rằng sẽ không thể đáp ứng thời hạn, họ được yêu cầu thông báo cho Biên tập viên để có thể thiết lập một khung thời gian mới.

Xung đột lợi ích: Người phản biện hoặc tìm cách làm rõ với các Biên tập viên hoặc từ chối lời mời phản biện nếu thấy có xung đột lợi ích đáng kể trong bản thảo bài báo.

Tiêu chuẩn đạo đức: Nhận xét của Người phản biện gửi Tác giả cần chuyên nghiệp và lịch sự nhằm yêu cầu làm rõ về bất kỳ nội dung nào trong bản thảo mà cảm thấy không rõ ràng và yêu cầu giải thích thêm. Những nhận xét thô lỗ hoặc mang tính xúc phạm thì không được chấp nhận. Nhận xét của Người phản biện không được mang tính tiêu cực quá mức mà không đem lại tác dụng. Nếu Tác giả đã cung cấp bằng chứng đáng tin cậy cho sự bất đồng về các ý tưởng nghiên cứu, Người phản biện không được từ chối. Hoan nghênh các Tác giả phản hồi mang tính tích cực và xây dựng đối với những nhận xét của Người phản biện.

Khuyến nghị cho xuất bản: Các bản thảo bài báo sau khi được sửa đổi thường được gửi lại cho Người phản biện ban đầu để yêu cầu xác nhận rằng các ý kiến nhận xét của Người phản biện đã được giải quyết thỏa đáng. Người phản biện được yêu cầu đưa ra khuyến nghị cho xuất bản để các Biên tập viên căn cứ ra quyết định cuối cùng.

3. ĐỐI VỚI BIÊN TẬP VIÊN

Chất lượng và nội dung của Tạp chí: Các Biên tập viên chịu trách nhiệm xác định các chủ đề mới và quan trọng cho nhiệm vụ, tìm nguồn cung cấp bản thảo bài báo chất lượng cao, tiếp cận các Tác giả tiềm năng và cuối cùng là cải thiện chất lượng của Tạp chí. Các Biên tập viên xác nhận chất lượng Tạp chí cho các Độc giả, Tác giả và Đồng nghiệp và khuyến khích họ gửi đăng các công trình nghiên cứu có chất lượng cao.

Lựa chọn Người phản biện: Bản thảo bài báo gửi tới Tạp chí được lựa chọn để phản biện kín hai chiều bởi ít nhất hai Người phản biện mà được chọn bởi các Biên tập viên. Người phản biện được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về chuyên môn, các công trình đã công bố trước đó trong cùng lĩnh vực chủ đề và hoạt động trước đó với tư cách là Người phản biện.

Quản lý quá trình phản biện: Các Biên tập viên chịu trách nhiệm xử lý các công việc hàng ngày đối với các bản thảo bài báo (cho việc liên hệ từ Tác giả đến Người phản biện và cuối cùng là nhà xuất bản), đưa ra đề xuất cho vấn đề và đưa ra ý kiến thứ hai về bản thảo khi có một cuộc xung đột giữa những Người phản biện.

Chỉnh sửa báo cáo phản biện: Biên tập viên có quyền chỉnh sửa các báo cáo phản biện bản thảo bài báo trước khi gửi tới Tác giả nhằm xóa bỏ những ngôn từ gây khó chịu hoặc xóa những nhận xét làm tiết lộ thông tin bí mật.

Tính nguyên bản và đạo văn: Các bản thảo bài báo gửi đến Tạp chí được sàng lọc để phát hiện đạo văn bằng phần mềm Plagiarism Detector như một dịch vụ nhằm xác minh tính nguyên bản của bản thảo.

Quyết định xuất bản: Các Biên tập viên xem xét một cách kỹ lưỡng nhận xét và lời khuyên của Người phản biện và sử dụng nhiều tiêu chí (ví dụ như các lĩnh vực nghiên cứu tiên tiến và tích cực, bản thảo được chuẩn bị và định dạng cẩn thận, ngôn ngữ rõ ràng và súc tích, tiêu chuẩn đạo đức, hấp dẫn đến độc giả) để đưa ra quyết định cuối cùng cho xuất bản bản thảo bài báo.

4. QUÁ TRÌNH PHẢN BIỆN

Giới thiệu về phản biện: Phản biện được sử dụng để đảm bảo rằng các bài báo xuất bản trên Tạp chí có chất lượng cao nhằm mang lại lợi ích cho toàn bộ cộng đồng khoa học. Là một phần không thể thiếu của quy trình xuất bản, phản biện được sử dụng để xác nhận tính hợp lệ của công trình khoa học và do đó thực sự giúp nâng cao chất lượng của các bài báo được xuất bản. Người phản biện là những chuyên gia dành thời gian của họ để giúp cải thiện chất lượng của các bản thảo bài báo mà họ phản biện bằng cách tự do đưa ra các nhận xét và lời khuyên cho Tác giả.

Đánh giá bản thảo ban đầu: Tất cả các bản thảo mới được gửi đến Tạp chí đều được sàng lọc về tính đầy đủ và tuân thủ Hướng dẫn dành cho Tác giả. Những bản thảo đã sàng lọc đạt yêu cầu thì được chỉ định đến các Biên tập viên để xem xét gửi phản biện. Biên tập viên đọc nhanh bản thảo và đưa ra đánh giá ban đầu dựa trên bối cảnh nghiên cứu rộng hơn. Biên tập viên sẽ quyết định gửi phản biện bài báo đó nếu nó đảm bảo yêu cầu hoặc từ chối không gửi phản biện nếu nó không đảm bảo. Các bản thảo bị từ chối trong giai đoạn này là do không đầy đủ tính nguyên bản, có sai sót nghiêm trọng về ý tưởng và phương pháp nghiên cứu, có ngữ pháp hoặc tiếng Anh kém, hoặc không thuộc mục tiêu và phạm vi của Tạp chí. Tác giả của các bản thảo bị từ chối trong giai đoạn này thường nhận được thông báo trong vòng một tuần kể từ khi nhận được. Các bản thảo đáp ứng các tiêu chí tối thiểu sẽ được chuyển tới ít nhất hai chuyên gia để phản biện.

Phản biện kín hai chiều: Tạp chí sử dụng loại phản biện kín hai chiều, có nghĩa là cả danh tính của Người phản biện và Tác giả đều được giấu kín khỏi Người phản biện và ngược lại, trong suốt quá trình phản biện. Để tạo điều kiện cho điều này, Tác giả cần đảm bảo rằng các bản thảo bài báo phải được chuẩn bị theo cách không làm lộ danh tính cá nhân của họ (ví dụ: chức danh, tên, địa chỉ e-mail và địa chỉ nơi làm việc). Danh tính của các Tác giả cần được gửi tách riêng theo Hướng dẫn dành cho Tác giả.

Lựa chọn Người phản biện: Người phản biện được lựa chọn dựa trên tiêu chí về chuyên môn của họ, các bài báo trước đó trong cùng lĩnh vực chủ đề và những hoạt động trước đó với tư cách là Người phản biện. Các Tác giả được yêu cầu đề xuất những Người phản biện tiềm năng; tuy nhiên, Biên tập viên là người ra quyết định có thể sử dụng đề xuất đó hay không. Cơ sở dữ liệu của Tạp chí về Người phản biện liên tục được cập nhật để trích xuất những Người phản biện phù hợp cho các bản thảo bài báo.

Thời gian phản biện: Thông thường một bản thảo bài báo sẽ được phản biện trong vòng ba tuần tại vòng đầu tiên. Nếu Người phản biện không gửi báo cáo đánh giá đúng hạn, lời nhắc đầu tiên sẽ được gửi đến họ. Nếu Người phản biện không thể hoàn thành phản biện, hãy vui lòng thông báo ngay cho các Biên tập viên để bản thảo sẽ được chuyển cho Người phản biện khác. Người phản biện và Biên tập viên có thể yêu cầu nhiều hơn một vòng sửa đổi bản thảo và Người phản biện thay thế cũng có thể được mời để phản biện bản thảo bài báo bất cứ lúc nào. Bản thảo đã sửa đổi thường sẽ được trả lại cho Người phản biện ban đầu để xác nhận trước khi nó được xuất bản.

Quyết định cuối cùng cho xuất bản: Các Biên tập viên chịu trách nhiệm về quyết định từ chối hoặc chấp nhận để xuất bản các bản thảo bài báo. Quyết định của Biên tập viên sẽ được gửi đến các Tác giả cùng với mọi khuyến nghị của Người phản biện.

5. TRÍCH DẪN

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất được lập chỉ mục trong Google Scholar, CrossrefPubblons Vietnam Citation Gate để tính các trích dẫn trong các bài báo của Tạp chí. Tạp chí cũng được link trong trang web http://www.vjol.info của Tạp chí trực tuyến Việt Nam (VJOL) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST).

6. PHÁT HIỆN ĐẠO VĂN

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất sử dụng hệ thống phát hiện đạo văn Plagiarism Detector để sàng lọc đạo văn cho tất cả các bài bài báo trước khi xuất bản.

7. MIỄN PHÍ XUẤT BẢN

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất hoan nghênh các Tác giả gửi bản thảo bài báo và không tính phí xuất bản.