Nghiên cứu giải pháp giảm nồng độ bụi tại lò chợ cơ giới hóa VM-L(7)-1 mỏ than Mông Dương

 • Cơ quan:

  1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
  2 Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 28-03-2021
 • Sửa xong: 02-07-2021
 • Chấp nhận: 04-08-2021
 • Ngày đăng: 01-12-2021
Trang: 54 - 61
Lượt xem: 1928
Lượt tải: 846
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 84
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Mỏ than Mông Dương hiện đang khai thác từ mức -97,5 đến mức -250 m với sản lượng khai thác 1,45 triệu tấn/ năm, trong đó 1,35 triệu tấn từ khai thác lò chợ và 100 nghìn tấn từ đào lò. Để đáp ứng yêu cầu sản lượng trên mỏ đã huy động 5 lò chợ khoan nổ mìn với tổng sản lượng 1,0 triệu tấn/ năm và 1 lò chợ cơ giới hóa với sản lượng 350 nghìn tấn/năm. Tại lò chợ cơ giới hóa VM - L (7) - 1 của mỏ than Mông Dương sau thời gian đưa vào sử dụng, có nồng độ bụi vượt quá giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Bài báo đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ điều kiện địa chất - mỏ, đặc điểm công nghệ khai thác, đo đạc xác định nồng độ bụi, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió tại các gương lò và đề xuất các giải pháp áp dụng phù hợp nhằm giảm thiểu lượng bụi phát sinh, cải thiện điều kiện vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió) tại các lò chợ cơ giới hóa. Giải pháp được bài báo lựa chọn và áp dụng là giải pháp phun sương dập bụi áp dụng tại lò chợ cơ giới hóa VM - L (7) - 1. Áp dụng giải pháp vào thực tế sản xuất đã đem lại hiệu quả giảm thiểu nồng độ bụi trong tất cả các khâu công tác của lò chợ cơ giới hóa VM - L (7) - 1. Kết quả khảo sát sau khi áp dụng giải pháp cho thấy nồng độ bụi nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (nồng độ bụi trong các khâu sản xuất giảm từ 16,25% đến 85,5%).

Trích dẫn
Đinh Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Thịnh và Lê Mạnh Cường, 2021. Nghiên cứu giải pháp giảm nồng độ bụi tại lò chợ cơ giới hóa VM-L(7)-1 mỏ than Mông Dương, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 62, kỳ 5a, tr. 54-61.
Tài liệu tham khảo

Bộ Công thương, (2011). Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò - QCVN01:2011/BCT, 28 trang.

Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin (2019). Thiết kế kỹ thuật lò chợ cơ giới hoá giàn nhẹ ở lò chợ VM - L(7) - 1.

Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin (2018). Thiết kế hệ thống phun sương dập bụi cho lò chợ CGH11 - 1.15 khu III - vỉa 11.

Đặng Vũ Chí, Lê Văn Thao, (2017). Nghiên cứu chống bụi trên đường ô tô trong các khu vực nhà máy tuyển than vùng Quảng Ninh. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4, 68 - 71.

Lê Văn Mạnh, (2018). Nghiên cứu ảnh hưởng và các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi đối với công nhân trong mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh. Luận án Tiến sỹ, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 126 trang.

Marek Borowski, and Zbigniew Kuczera, (2017). Comparison of Methane Control Methods in Polish and Vietnamese Coal Mines, AGH,. Kraków. 3 - 7.

Trần Văn Duyệt, (2010). Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu bụi tại mỏ than Vàng Danh. Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 8 trang.

Trần Xuân Hà, Nguyễn Cao Khải, Nguyễn Văn Sung, Nguyễn Văn Thịnh, Phan Quang Văn, (2012). An toàn vệ sinh công nghiệp trong khai thác mỏ hầm lò. Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 37 trang.

Các bài báo khác