Mối quan hệ giữa sản lượng khai thác với độ thoát khí mê tan của vỉa 10, mỏ than Hà Lầm

 • Cơ quan:

  1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
  2 Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 28-04-2021
 • Sửa xong: 28-07-2021
 • Chấp nhận: 29-08-2021
 • Ngày đăng: 01-12-2021
Trang: 112 - 118
Lượt xem: 3682
Lượt tải: 848
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 84
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Mỏ than Hà Lầm khai thác từ mức +75 m đến mức -300 m với sản lượng đạt 2,4 triệu tấn/năm. Để đáp ứng yêu cầu sản lượng, mỏ huy động 3 vỉa khai thác đồng thời là vỉa 7, vỉa 10 và vỉa 11, trong đó vỉa 10 có độ chứa khí mê tan cao nhất trong 3 vỉa. Hiện tại, mỏ than Hà Lầm được xếp hạng II về khí mê tan, tuy nhiên trong quá trình khai thác lò chợ cơ giới hóa vỉa 7 thường xuyên có sự gia tăng đột ngột khí mê tan, đặc biệt là những thời điểm máy khấu hoạt động liên tục do điều kiện địa chất vỉa thuận lợi và khi chiều dày vỉa tăng đột ngột dẫn tới sản lượng thu hồi than nóc tăng lên. Để góp phần đảm bảo an toàn trong khai thác, chủ động trong việc kiểm soát nồng độ khí mê tan trong lò chợ khai thác vỉa 10, bài báo đã nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa mức độ phát thải mê tan với hàm lượng mê tan trong vỉa than và sản lượng khai thác của chợ. Đây là hai yếu tố ảnh hưởng lớn đến quá trình giải phóng khí mê tan từ lò chợ. Bài báo đã sử dụng các phương pháp đo, lấy mẫu và phân tích thực tế để xác định mức độ phát thải khí mê tan từ các lò chợ ở các mức khai thác khác nhau của vỉa 7; mối quan hệ giữa thoát khí mê tan và hàm lượng khí mê tan trong vỉa than với sản lượng khai thác của lò chợ được xác định có dạng hàm số y = a.ln(x) + b. Với từng mức khai thác của vỉa 10, chỉ cần cập nhập độ chứa khí mê tan trong vỉa và sản lượng kế hoạch khai thác là có thể dự báo được độ thoát khí mê tan vào trong lò chợ khi khai thác. Kết quả nghiên cứu giúp lập kế hoạch khai thác và chủ động các giải pháp hòa loãng nồng độ khí mê tan trong các đường lò mỏ.

Trích dẫn
Phạm Thị Nhung, Nguyễn Văn Thịnh và Lê Như Hùng, 2021. Mối quan hệ giữa sản lượng khai thác với độ thoát khí mê tan của vỉa 10, mỏ than Hà Lầm, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 62, kỳ 5a, tr. 112-118.
Tài liệu tham khảo

Các bài báo khác