Giải pháp thông gió cho khai trường mỏ than Cao Thắng, Công ty than Hòn Gai

 • Cơ quan:

  1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
  2 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 28-03-2021
 • Sửa xong: 28-06-2021
 • Chấp nhận: 26-07-2021
 • Ngày đăng: 01-12-2021
Trang: 45 - 53
Lượt xem: 1851
Lượt tải: 890
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 88
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Khai trường mỏ than Cao Thắng của Công ty than Hòn Gai hiện đang trong giai đoạn thực hiện dự án khai thác hầm lò ở mức -50÷-160 m. Dự kiến đến và sau năm 2021 sản lượng khai thác có thể tăng gấp đôi năm 2019 (khoảng 300.000 tấn/năm). Trên cơ sở các kết quả đánh giá hiện trạng thông gió khu khai trường mỏ bằng việc kiểm toán mạng gió, kế hoạch khi tăng sản lượng khai thác theo thiết kế, nghiên cứu này đã tính toán nhu cầu thông gió hiện tại để làm cơ sở phân tích đánh giá hiệu quả việc thông gió cho khu mỏ, cũng như tính toán thông gió theo kế hoạch dự kiến tăng sản lượng khai thác của mỏ theo dự án khai thác hầm lò ở mức -50÷-160 m, có xem xét nghiên cứu tới dự án mức dưới -160 m trong tương lai. Từ đó, với điều kiện sẵn có như: các công trình, thiết bị của mỏ, nghiên cứu đề xuất các giải pháp phù hợp nhất giúp cho việc hoàn thiện hệ thống thống gió mỏ của khu khai trường, giải quyết việc nâng cao hiệu quả của việc thông gió, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn mỏ, giảm giá thành thông gió, phục vụ tốt kế hoạch sản xuất mỏ ở thời điểm hiện tại và trong giai đoạn tương lai khi mỏ phải tăng sản lượng cùng với việc khai thác xuống mức sâu hơn theo như kế hoạch thực hiện dự án đã được phê duyệt. Chính vì vậy, đây là một công trình nghiên cứu không những có ý nghĩa về kinh tế - kỹ thuật hiện tại mà còn mang tính chất định hướng lâu dài cho kế hoạch phát triển mỏ than Cao Thắng, Công ty than Hòn Gai - TKV.

Trích dẫn
Nguyễn Hồng Cường, Nguyễn Cao Khải, Lê Văn Khải và Trần Văn Thức, 2021. Giải pháp thông gió cho khai trường mỏ than Cao Thắng, Công ty than Hòn Gai, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 62, kỳ 5a, tr. 45-53.
Tài liệu tham khảo

A. J. H. Nel, J. C. Vosloo, M. J. Mathews, (2018). Evaluating complex mine ventilation operational changes through simulations. J Energy South Africa, 29, 22-32.

Babak G. A, K. P., Bocharov, A. T., Volokhiev, (1982). Main ventilation fans for underground mining. - M.: Nedra, 296.

Cao Khai Nguyen, Van Thinh Nguyen, Van Quang Nguyen, (2019). Assessing the current status of underground mine ventilation system in Thanh Cong - Cao Thang area, Hon Gai coal company, Quang Ninh region, Vietnam. Journal of the Polish Mineral Engineering Society.44 - 50.

M. Shriwas, F. Calizaya, (2018). Automation in detection of recirculation in a booster fan ventilation network. Int J Min Sci Technol, 28, 513 - 517. 

M. A. Moridi, Y. Kawamura, M. Sharifzadeh, E. K. Chanda, M. Wagner, H. Jang, (2015). Development of underground mine monitoring and communication system integrated ZigBee and GIS. Int J Min Sci Technol, 25, 811 - 818.

Nguyễn Cao Khải, (2019). Nghiên cứu kiểm định mạng gió cho khu mỏ Cao Thắng, Công ty than Hòn Gai - TKV. Trung tâm Hỗ trợ phát triển KHKT, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 102 trang.

Nguyen Cao Khai, Nguyen Van Thinh, Nguyen Phi Hung, Dao Van Chi, Nguyen Van Quang, (2020). Current Situation and Solutions to Advanced Ventilation Efficiency in Giap Khau Coal Mine Area, Hon Gai Coal Company of Viet Nam. Journal of the Polish Mineral Engineering Society. 209-219.

Phòng Thông gió, (2019a). Kế hoạch sản xuất và thông gió Công ty than Hòn Gai năm 2019. Công ty than Hòn Gai - TKV. 53 trang. 

Phòng Thông gió, (2019b). Lập kế hoạch sản xuất và thông gió Công ty than Hòn Gai năm 2020. Công ty than Hòn Gai - TKV. 52 trang.

Trần Xuân Hà, Đặng Vũ Chí, Nguyễn Cao Khải, Nguyễn Văn Thịnh, (2014). Giáo trình thông gió mỏ. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 357 trang.

V. V. Sobolev, (2007). Energy saving of electrical equipment for the main ventilation of mining enterprises//Mining Information and Analytical Bulletin. - Moscow. - No. 7. 391- 395