Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Số 61, Kỳ 5, [10 - 2020]
Chuyên đề 55 năm Đào tào ngành Khai thác Mỏ lộ thiên Việt Nam

DOI:10.46326/JMES.KTLT2020

Mã QR Code - Địa chỉ online: Số 61, Kỳ 5, [10 - 2020]<br>Chuyên đề 55 năm Đào tào ngành Khai thác Mỏ lộ thiên Việt Nam