Nghiên cứu tách vết dầu trên dữ liệu ảnh sar bằng thuật toán nở vùng

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=70
  • Cơ quan:

    1 Học viện Kỹ thuật quân sự;
    2 Viện Địa lý – Viện KHCN Việt Nam

  • Nhận bài: 20-02-2012
  • Sửa xong: 19-04-2012
  • Chấp nhận: 30-04-2012
  • Ngày đăng: 30-04-2012
Lượt xem: 1584
Lượt tải: 523
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 52
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Thuật toán nở vùng (region growing) là một thuật toán phân đoạn ảnh được sử dụng để phân chia các vùng khác nhau trên một ảnh. Trong nội dung bài báo, các tác giả sẽ trình bày những nghiên cứu về các thuật toán nở vùng được sử dụng hiện nay như thuật toán nở vùng cơ bản, thuật toán nở vùng thống kê, thuật toán nở vùng theo lưu vực. Đồng thời, các tác giả cũng lựa chọn một thuật toán thích hợp phục vụ việc tách vết dầu trên tư liệu ảnh SAR. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm tách vết dầu bằng thuật toán nở vùng được thực hiện trên tư liệu ảnh ALOS PALSAR và được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình Matlab 2010a.

Trích dẫn
Lê Minh Hằng và Nguyễn Đình Dương, 2012. Nghiên cứu tách vết dầu trên dữ liệu ảnh sar bằng thuật toán nở vùng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 38.