Đặc điểm các stromatolit mới được phát hiện trên mặt cắt biến chất granulit sông ba khu vực kan nack huyện k.bang, tỉnh gia lai

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=408
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
    2 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

  • Nhận bài: 14-06-2015
  • Sửa xong: 19-07-2015
  • Chấp nhận: 30-07-2015
  • Ngày đăng: 30-07-2015
Lượt xem: 1894
Lượt tải: 685
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 68
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Mặt cắt Sông Ba trên địa bàn huyện Kbang tỉnh Gia Lai bao gồm các đá biến chất sâu nhóm metamafic, metapelit, metacarbonat đạt trình độ tướng granulit. Trong các tập đá metacarbonat thuộc khu vực Kon Roi và Xã Nam, lần đầu tiên các tác giả đã mô tả các cấu tạo đặc biệt, có đặc điểm tương tự và hoàn toàn có thể so sánh với stromatolit đã được mô tả ở Châu Úc, phía Tây nền Siberi (Nga) và nhiều nơi trên thế giới. Các cấu tạo stromatolit trên mặt cắt đá biến chất phức hệ Kan Nack được xem là dấu tích cổ nhất của sự sống trên các thành tạo biến chất cổ khối nhô Kon Tum và Đông Nam Á châu, là bằng chứng khẳng định tính độc lập của phức hệ Kan Nack đối với các thành tạo biến chất đã được mô tả trong phức hệ Ngọc Linh và Khâm Đức

Trích dẫn
Lê Tiến Dũng, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Khắc Giảng, Nguyễn Hữu Trọng, Hà Thành Như và Nguyễn Thị Ly Ly, 2015. Đặc điểm các stromatolit mới được phát hiện trên mặt cắt biến chất granulit sông ba khu vực kan nack huyện k.bang, tỉnh gia lai, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 51.