Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Số 63, Kỳ 5, [10 - 2022]

DOI:10.46326/JMES.2022.63(5)

Mã QR Code - Địa chỉ online: Số 63, Kỳ 5, [10 - 2022]