Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Số 63, Kỳ 3a, [07 - 2022]
Special Issue of the 55th Anniversary of Underground and Mining Construction Department (1966-2021)

DOI:10.46326/JMES.2022.63(3a)

Mã QR Code - Địa chỉ online: Số 63, Kỳ 3a, [07 - 2022]<br>Special Issue of the 55th Anniversary of Underground and Mining Construction Department (1966-2021)