Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng mô hình sinh học lọc ngược dòng cải tiến kết hợp sử dụng giá thể vi sinh

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=790
 • Cơ quan:

  1 Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
  2 Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 24-03-2017
 • Sửa xong: 08-04-2017
 • Chấp nhận: 28-04-2017
 • Ngày đăng: 28-04-2017
Lượt xem: 1687
Lượt tải: 454
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 45
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Hệ thống sinh học lọc ngược dòng (USBF) kết hợp sử dụng giá thể vi sinh được vận hành trong thời gian 100 ngày và tiến hành thu thập dữ liệu ở trạng thái ổn định. Kết quả cho thấy hệ thống USBF cải tiến có khả năng xử lý tốt các chất hữu cơ và dinh dưỡng. Trong nghiên cứu này, việc loại bỏ các chất ô nhiễm từ nước thải chăn nuôi heo đã được đánh giá trong bể phản ứng USBF cải tiến ở các thời gian lưu thủy lực (HRT) 6-15 giờ và thời gian lưu bùn (SRT) là 20 ngày. Các nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng hiệu quả loại bỏ trung bình các chất gây ô nhiễm với HRT tương ứng 12 giờ. Hiệu quả xử lý trung bình của nhu cầu oxy sinh học (BOD5), nhu cầu oxy hoá học (COD) tương ứng là 94,2% và 93,3%. Hiệu quả loại bỏ nitơ và photpho lần lượt đạt 79,7% và 85,1%. Công nghệ USBF cải tiến là quá trình sinh học tiên tiến loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi heo.

Trích dẫn
Nguyễn Minh Kỳ và Nguyễn Hoàng Lâm, 2017. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng mô hình sinh học lọc ngược dòng cải tiến kết hợp sử dụng giá thể vi sinh, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 2.

Các bài báo khác