Tính toán để quy chuyển véc tơ cạnh từ các tâm pha anten máy thu về các tâm mốc trắc địa

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=782
 • Cơ quan:

  1 Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Việt Nam;
  2 Trung tâm Trắc địa Bản đồ biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 07-03-2017
 • Sửa xong: 07-04-2017
 • Chấp nhận: 28-04-2017
 • Ngày đăng: 28-04-2017
Lượt xem: 1562
Lượt tải: 493
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 49
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Bài báo đề xuất một phương pháp quy chuyển véc tơ cạnh từ tâm pha ăng ten về tâm mốc mà không cần hiệu chỉnh độ cao ăng ten máy thu vào trị đo. Nguyên tắc của phương pháp tính là sau khi xử lý véc tơ cạnh từ các tệp số liệu nhận được từ các cặp máy thu chúng ta sẽ nhận được các thành phần véc tơ cạnh ΔX, ΔY, ΔZ xác định giữa các tâm pha anten (tâm điện tử) của các máy thu (coi độ cao anten bằng 0m). Tiếp theo là tính quy chuyển các thành phần của véc tơ cạnh đó về các tâm mốc trắc địa thông qua các trị đo chiều cao anten. Nội dung bài báo sẽ làm rõ cơ sở toán học của việc tính toán quy chuyển để phục vụ cho mục tiêu xây dựng chương trình xử lý véc tơ cạnh.

Trích dẫn
Đặng Nam Chinh, Nguyễn Gia Trọng và Nguyễn Văn Cương, 2017. Tính toán để quy chuyển véc tơ cạnh từ các tâm pha anten máy thu về các tâm mốc trắc địa, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 2.