Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí khu mỏ đất hiếm Bắc Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=781
 • Cơ quan:

  1 Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam;
  2 Vụ Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Việt Nam;
  3 Trung tâm công nghệ xử lý môi trường, Bộ Tư lệnh hóa học, Việt Nam;
  4 Đoàn địa chất 155, Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 15-02-2017
 • Sửa xong: 24-03-2017
 • Chấp nhận: 28-04-2017
 • Ngày đăng: 28-04-2017
Lượt xem: 1947
Lượt tải: 635
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 62
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Khu mỏ đất hiếm Bắc Nậm Xe thuộc địa bàn xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có trữ lượng đất hiếm thuộc loại lớn ở nước ta. Quặng đất hiếm mỏ Bắc Nậm Xe có thành phần khoáng vật rất phức tạp, với khoảng 80 loại khoáng vật khác nhau. Ngoài các nguyên tố đất hiếm, khu mỏ Bắc Nậm Xe còn có các thành phần nguyên tố phóng xạ như urani, thori, niobi,... là những nguyên tố có tính cộng sinh chặt chẽ với đất hiếm. Nghiên cứu đánh giá các thành phần môi trường nền như nước, đất, không khí ở khu mỏ có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường khu mỏ. Đồng thời, các số liệu nghiên cứu còn là cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác đánh giá tác động môi trường, thiết kế khai thác và chương trình phục hồi môi trường mỏ trong quá trình khai thác, chế biến quặng đất hiếm mỏ Bắc Nậm Xe. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá thành phần môi trường không khí, trong đó có đề cập đến mức độ phóng xạ trong môi trường không khí tại khu mỏ đất hiếm Bắc Nậm Xe.

Trích dẫn
Phan Quang Văn, Trịnh Đình Huấn, Đào Trung Thành, Đặng Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Phương, Trần Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thu Huyền, Ngô Ngọc Trung và Hoàng Hữu Ước, 2017. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí khu mỏ đất hiếm Bắc Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 2.