Phân tích các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác lò chợ cơ giới hóa hạ trần thu hồi than nóc

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=722
  • Cơ quan:

    1 Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • Nhận bài: 19-11-2016
  • Sửa xong: 15-12-2016
  • Chấp nhận: 30-12-2016
  • Ngày đăng: 30-12-2016
Lượt xem: 1702
Lượt tải: 609
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 60
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Công nghệ khai thác cơ giới hóa đã được áp dụng tại một số mỏ than hầm lò và sẽ trở thành xu thế tất yếu được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) lựa chọn nhằm đáp ứng về sản lượng lớn theo chiến lược phát triển của ngành than. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ khai thác tiên tiến này trong việc khai thác các vỉa dày, dốc thoải hiện vẫn còn khá mới, kinh nghiệm còn khá hạn chế. Thực tế đã áp dụng thành công công nghệ khai thác này tại một số nước có nền công nghiệp khai thác than hầm lò lớn trên thế giới cho thấy việc lựa chọn cách thức thu hồi than nóc cũng như bước hạ trần hợp lý có vai trò rất quan trọng quyết định đến hiệu quả khai thác. Trong phạm vi bài báo nhóm tác giả tiến hành phân tích các yếu tố kỹ thuật trong khâu tổ chức hạ trần than thu hồi nóc ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác khi áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc

Trích dẫn
Phạm Đức Hưng, Đỗ Anh Sơn và Nguyễn Văn Quang, 2016. Phân tích các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác lò chợ cơ giới hóa hạ trần thu hồi than nóc, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 57.

Các bài báo khác