Ảnh hưởng của nước đến công tác khai thác mỏ than Bắc Cọc Sáu - Công ty than Hạ Long và các biện pháp giảm thiểu

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=720
  • Cơ quan:

    1 Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam;
    2 Công ty than Mạo Khê, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Việt Nam

  • Nhận bài: 07-11-2016
  • Sửa xong: 19-12-2016
  • Chấp nhận: 30-12-2016
  • Ngày đăng: 30-12-2016
Lượt xem: 1494
Lượt tải: 583
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 57
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Căn cứ vào điều kiện địa chất của mỏ than Bắc Cọc Sáu - Công ty than Hạ Long - TKV, phần tài nguyên khoáng sản của mỏ than khá gần với với bề mặt địa hình đổ thải, các lớp đất đá xung quanh vỉa than có nhiều biến đổi địa chất cục bộ phức tạp. Do vậy việc khai thác gặp rất nhiều khó khăn do nước trên bề mặt địa hình và nước chứa trong các lớp đất đá xung quanh vỉa than tràn vào các đường lò, tràn vào khu vực khai thác, gây ảnh hưởng lớn công tác chống giữ, vận tải, thoát nước, năng xuất lao động thấp và gây mất an toàn lao động,... Bài báo đã phân tích xác định nguyên nhân nước chảy vào lò chợ mức -35/+0 vỉa 12 mỏ than Bắc Cọc Sáu và đánh giá ảnh hưởng của nước tới công tác khai thác (ảnh hưởng của nước đến: công tác chống giữ, công tác vận tải. công tác khoan nổ mìn, công tác tổ chức sản xuất, năng suất lò chợ). Từ đó đã đề xuất các giải pháp hợp lý nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của nước thấm từ bề mặt xuống khu khai thác lò chợ mức -35/+0 vỉa 12. (Giải pháp: Rải trên bề mặt lớp sét, rải trên bề mặt lớp chống thấm, Tháo khô mỏ bằng hệ thống lỗ khoan tháo khô từ bề mặt, Giải pháp tháo khô bãi thải bằng hệ thống lò tiêu nước, Giải pháp khoan tháo khô bãi thải từ trong lò)

Trích dẫn
Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Phi Hùng và Lê Trung Dũng, 2016. Ảnh hưởng của nước đến công tác khai thác mỏ than Bắc Cọc Sáu - Công ty than Hạ Long và các biện pháp giảm thiểu, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 57.

Các bài báo khác