Sử dụng phương pháp chuyển đổi tọa độ cho mục đích khôi phục các điểm mốc giới thửa đất trên thực địa

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=491
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 09-09-2015
  • Sửa xong: 13-10-2015
  • Chấp nhận: 30-10-2015
  • Ngày đăng: 30-10-2015
Lượt xem: 1444
Lượt tải: 475
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 47
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Bài báo này trình bày một phương pháp cho phép khôi phục lại các vị trí các mốc giới bị mất trên thực địa từ tọa độ lưu trong hồ sơ địa chính. Bằng việc xác định các tham số chuyển đổi giữa hai hệ tọa độ hồ sơ và hệ tọa độ cục bộ khu đo thông qua các điểm song trùng, chúng ta có thể chuyển các điểm địa chính xác lập trong hệ tọa độ cục bộ sang hệ tọa độ hồ sơ và dùng các phương pháp trắc địa thông thường sẽ định vị được các điểm mốc giới ở thực địa

Trích dẫn
Nguyễn Quang Khánh, 2015. Sử dụng phương pháp chuyển đổi tọa độ cho mục đích khôi phục các điểm mốc giới thửa đất trên thực địa, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 52.

Các bài báo khác