Xác lập hệ tọa độ và độ cao mặt chiếu của lưới khống chế mặt bằng trắc địa công trình khi sử dụng hệ quy chiếu utm

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=489
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 01-09-2015
  • Sửa xong: 14-10-2015
  • Chấp nhận: 30-10-2015
  • Ngày đăng: 30-10-2015
Lượt xem: 1619
Lượt tải: 454
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 45
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Bài báo đề xuất áp dụng một hệ quy chiếu phù hợp đối với các mạng lưới khống chế trắc địa công trình mặt bằng, cho phép giảm thiểu các số cải chính chiều dài cạnh khi chiếu lên mặt phẳng tọa độ. Do đó, tọa độ của các điểm trong mạng lưới mặt bằng sẽ được xác định phù hợp nhất so với thực địa. Hệ thống công thức chọn hệ toạ độ và độ cao mặt chiếu khi sử dụng hệ quy chiếu UTM một cách hợp lý và đã được kiểm chứng thông qua tính toán thực nghiệm. Luận cứ nêu ra trong bài báo có logic chặt chẽ, các công thức tính số cải chính trị đo được xây dựng trên cơ sở phân tích lý thuyết và dễ dàng áp dụng trong thực tế

Trích dẫn
Trần Khánh và Nguyễn Hà, 2015. Xác lập hệ tọa độ và độ cao mặt chiếu của lưới khống chế mặt bằng trắc địa công trình khi sử dụng hệ quy chiếu utm, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 52.