Nghiên cứu ảnh hưởng sự phụ thuộc trị đo cạnh và phương vị gps đến kết quả bình sai hỗn hợp với lưới mặt đất

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=377
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 14-12-2014
  • Sửa xong: 12-01-2015
  • Chấp nhận: 30-01-2015
  • Ngày đăng: 30-01-2015
Lượt xem: 1206
Lượt tải: 294
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 29
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Trên cơ sở đã nghiên cứu lý thuyết và công thức chứng minh về mức độ ảnh hưởng của sự phụ thuộc vào phương vị và chiều dài cạnh được tính từ trị đo bằng công nghệ GPS vào kết quả bình sai hỗn hợp với mạng lưới trắc địa mặt đất, cùng những kết quả tính toán khảo sát thực nghiệm trên một số đồ hình thực tế rất đặc trưng, bài báo đó rút ra một số kết luận, đề xuất những giải pháp thực tế và kiến nghị cho công tác bình sai các mạng lưới hỗn hợp giữa trị đo GPS và trị đo mặt đất

Trích dẫn
Nguyễn Tiến Năng, 2015. Nghiên cứu ảnh hưởng sự phụ thuộc trị đo cạnh và phương vị gps đến kết quả bình sai hỗn hợp với lưới mặt đất, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 49.