KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ÁP DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC ƯỚC TÍNH GẦN ĐÚNG LƯỚI TAM GIÁC

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=313
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 02-03-2015
  • Sửa xong: 12-04-2015
  • Chấp nhận: 30-04-2015
  • Ngày đăng: 30-04-2015
Lượt xem: 1332
Lượt tải: 434
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 43
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Khi ước tính độ chính xác mạng lưới khống chế trắc địa thiết kế, người ta thường dùng các công thức lập sẵn, trong đó sai số trung phương góc lấy theo quy phạm, thành phần trọng số đảo thể hiện kết cấu đồ hình đã được lý tưởng hóa và hóa công thức cũng được làm gần đúng. Vì vậy nếu dùng những công thức này để ước tính các mạng lưới đã đo ở thực địa thì sẽ không còn đúng nữa. Nội dung bài báo này đã tiến hành khảo sát công thức ước tính gần đúng độ chính xác một số mạng lưới tam giác đặc trưng, từ đó rút ra những kết luận về trường hợp áp dụng và kiến nghị.

Trích dẫn
Nguyễn Tiến Năng, 2015. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ÁP DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC ƯỚC TÍNH GẦN ĐÚNG LƯỚI TAM GIÁC, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 50.

Các bài báo khác