MẠCH TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN VÀ NỐI NGẮN MẠCH PHA RÒ DÙNG CHO MẠNG ĐIỆN MỎ HẦM LÒ ĐIỆN ÁP 1140V

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=310
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
    2 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

  • Nhận bài: 02-03-2015
  • Sửa xong: 12-04-2015
  • Chấp nhận: 30-04-2015
  • Ngày đăng: 30-04-2015
Lượt xem: 1354
Lượt tải: 390
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 38
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Để đảm bảo điều kiện an toàn điện giật, các rơle bảo vệ rò dùng cho mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V cần phải có thêm chức năng phát hiện và tự động nối ngắn mạch pha rò xuống đất. Thiết bị phát hiện và tự động nối ngắn mạch pha phải có thời gian tác động nhanh, độ nhạy và độ tin cậy xác định pha rò cao. Nhóm tác giả đã đề xuất một sơ đồ mạch phát hiện và tự động nối ngắn mạch pha rò làm việc theo nguyên lý phản ứng với hiệu số giữa trị hiệu dụng điện áp của pha có pha vượt trước và tổ hợp điện áp hai pha còn lại và điện áp thứ tự không. Kết quả mô phỏng trên mô hình Matlab Simulink và Electronic Workbench cho thấy sơ đồ có độ tin cậy xác định pha rò cao, độ nhạy không thấp hơn 18 k/pha, thời gian phát hiện pha rò không lớn hơn 20ms, tổng thời gian phát hiện và nối ngắn mạch pha không lớn hơn 50ms.

Trích dẫn
Kim Ngọc Linh, Kim Cẩm Ánh và Nguyễn Văn Quân, 2015. MẠCH TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN VÀ NỐI NGẮN MẠCH PHA RÒ DÙNG CHO MẠNG ĐIỆN MỎ HẦM LÒ ĐIỆN ÁP 1140V, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 50.

Các bài báo khác