NGHIÊN CỨU ĐỘ BAY HƠI TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC CẤU TỬ TRONG THÁP CHƯNG CẤT TRÊN CƠ SỞ MÔ HÌNH HÓA

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=309
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 18-02-2015
  • Sửa xong: 10-04-2015
  • Chấp nhận: 30-04-2015
  • Ngày đăng: 30-04-2015
Lượt xem: 1465
Lượt tải: 420
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 41
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Bài báo ứng dụng Simulink_Matlab để mô hình hóa các phương trình toán phục vụ cho việc nghiên cứu quá trình hoạt động trong tháp chưng cất dầu. Các phương trình toán được thành lập ở trạng thái xác lập và quá trình động học. Tác giả đã mô phỏng với tháp chưng cất C01 nhà máy xử lý khí Dinh Cố, chế độ vận hành GPP. Kết quả mô hình hóa cho phép xác định được các đặc tính để khảo sát độ bay hơi tương đối của các cấu tử chìa khóa (C1,C2) với các cấu tử khác (C3) trong hỗn hợp các chất cần phân tách. Cho phép đánh giá được mức độ, khả năng phân tách của các cấu tử trong hoạt động chưng cất dầu mỏ. Từ đó có thể đưa ra được những chiến lược phù hợp trong điều khiển và điều chỉnh nhằm nâng nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu suất làm việc cho tháp.

Trích dẫn
Đặng Văn Chí, 2015. NGHIÊN CỨU ĐỘ BAY HƠI TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC CẤU TỬ TRONG THÁP CHƯNG CẤT TRÊN CƠ SỞ MÔ HÌNH HÓA, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 50.

Các bài báo khác