Tính chuyển tọa độ giữa các khung quy chiếu trái đất quốc tế

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=141
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • Nhận bài: 22-11-2012
  • Sửa xong: 19-01-2013
  • Chấp nhận: 30-01-2013
  • Ngày đăng: 30-01-2013
Lượt xem: 1512
Lượt tải: 378
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 37
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Khung quy chiếu Trái đất quốc tế ITRF (International Terrestrial Reference Frame) được định nghĩa như là sự một sự hiện thực hóa của hệ thống quy chiếu Trái đất quốc tế ITRS (International Terrestrial Reference System) được xác định về gốc, các trục định hướng, tỷ lệ và sự phát triển của nó theo thời gian [2]. Yếu tố thời gian là một đặc điểm rất cơ bản trong khung quy chiếu Trái đất quốc tế. Bài báo trình bày về cơ sở lý thuyết, các công thức cơ bản và phương pháp tính chuyển tọa độ giữa các khung quy chiếu Trái đất quốc tế. Tọa độ một số điểm GNSS từ các ITRF tại thời điểm khác nhau đã được chuyển đổi thành công sang ITRF08 tại một thời điểm

Trích dẫn
Bùi Thị Hồng Thắm, 2013. Tính chuyển tọa độ giữa các khung quy chiếu trái đất quốc tế, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 41.