Ứng dụng mô hình DPSIR đánh giá hiện trạng môi trường liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản khu vực Lục Yên - tỉnh Yên Bái

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=1181
  • Cơ quan:

    Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 15-06-2017
  • Sửa xong: 20-07-2017
  • Chấp nhận: 31-08-2017
  • Ngày đăng: 30-08-2017
Lượt xem: 1190
Lượt tải: 441
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 43
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Việc ứng dụng mô hình DPSIR (driving, pressure, states, impact, responses) nhằm mục đích đánh giá hiện trạng môi trường theo một quá trình khép kín từ nguyên nhân đến tác động và khả năng ứng phó để giải quyết vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực Lục Yên. Kết quả nghiên cứu cho thấy động lực chính dẫn đến hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực Lục Yên là nhu cầu phát triển kinh tế, nhu cầu sử dụng nguồn tài nguyên, sự gia tăng dân số, quy mô mỏ khoáng sản lớn. Áp lực chính đối với môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra là suy giảm tài nguyên rừng và hệ sinh thái, suy giảm tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường đặc biệt là phát thải chất thải rắn quá tải ra môi trường. Tác động của hoạt động khai thác khoáng sản (chủ yếu đá hoa) tới môi trường thể hiện cụ thể ở hai mặt là hệ sinh thái tự nhiên như mất cảnh quan sinh thái, suy giảm chức năng của rừng gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và phát triển du lịch. Đối với hệ sinh thái xã hội là tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống và cơ sở hạ tầng giao thông. Đáp ứng hiện nay của khu vực Lục Yên là thực hiện trồng rừng bổ sung, phấn đấu đến năm 2020 đạt độ che phủ là 68%. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch phát triển vùng đến năm 2020. Thực hiện giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp khai thác ký cam kết cải tạo và phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác.

Trích dẫn
Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Phương, Nguyễn Quốc Phi và Phan Thị Mai Hoa, 2017. Ứng dụng mô hình DPSIR đánh giá hiện trạng môi trường liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản khu vực Lục Yên - tỉnh Yên Bái, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 4.