Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Số 64, Kỳ 6, [12 - 2023]
Tiếng Anh

DOI:10.46326/JMES.2023.64(6)

Mã QR Code - Địa chỉ online: Số 64, Kỳ 6, [12 - 2023]<br>Tiếng Anh