Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Số 63, Kỳ 6, [12 - 2022]
Tiếng Anh

DOI:10.46326/JMES.2022.63(6)

Mã QR Code - Địa chỉ online: Số 63, Kỳ 6, [12 - 2022]<br>Tiếng Anh