Kết quả tính tham số góc quay EULER từ vận tốc chuyển dịch ngang trên các điểm thuộc mạng lưới GNSS nghiên cứu địa động lực lãnh thổ Việt Nam

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=966
  • Cơ quan:

    Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 15-12-2018
  • Sửa xong: 06-02-2019
  • Chấp nhận: 28-02-2019
  • Ngày đăng: 28-02-2019
Lượt xem: 1019
Lượt tải: 408
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 40
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Trong nghiên cứu kiến tạo, góc quay Euler được sử dụng để mô tả sự chuyển dịch tương đối của các mảng kiến tạo trên bề mặt Trái đất. Bài báo này trình bày và diễn giải cơ sở lý thuyết xác định các tham số góc Euler sử dụng các véc tơ vận tốc chuyển dịch ngang của một tập hợp các trạm đo hệ thống vệ tinh định vị và dẫn đường toàn cầu (GNSS). Từ vận tốc các điểm thuộc mạng lưới GNSS nghiên cứu địa động lực lãnh thổ Việt Nam (2012 - 2015) lần đầu tiên tác giả thử nghiệm xác định giá trị vận tốc quay: 0.35°/triệu năm, kinh độ Đông: -92.1°, và vĩ độ Bắc cực quay Euler: 36.5° cho khối Sundaland

Trích dẫn
Lại Văn Thủy, 2019. Kết quả tính tham số góc quay EULER từ vận tốc chuyển dịch ngang trên các điểm thuộc mạng lưới GNSS nghiên cứu địa động lực lãnh thổ Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 60, kỳ 1.