Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý và đề xuất giải pháp thoát nước cho Lò chợ I-7-22A nằm dưới suối gốc Vạng - Công ty than Nam Mẫu - TKV

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=931
 • Cơ quan:

  1 Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam;
  2 Công ty than Nam Mẫu – TKV, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 15-06-2018
 • Sửa xong: 20-07-2018
 • Chấp nhận: 31-08-2018
 • Ngày đăng: 31-08-2018
Lượt xem: 1208
Lượt tải: 458
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 45
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Lò chợ I-7-22A mỏ than Nam Mẫu nằm dưới lòng suối Gốc Vạng từ 175- 200m. Trong điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu và khó khăn phức tạp nên các Lò chợ thuộc cụm vỉa nằm dưới suối Gốc Vạng này được Công ty quy hoạch vào khai thác để đảm bảo sản lượng mỏ và tận thu tài nguyên. Tuy nhiên, vấn đề giải pháp kỹ thuật công nghệ và an toàn khi khi thác Lò chợ này cần thiết phải được nghiên cứu tỉ mỉ và chi tiết. Vì vậy, bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực tế tại hiện trường để tiến hành đánh giá, nghiên cứu đề xuất công nghệ khai thác phù hợp đồng thời đưa ra các giải pháp thoát nước đảm bảo an toàn khi Lò chợ I-7-22A đi vào hoạt động

Trích dẫn
Đào Văn Chi, Lê Quang Phục, Đặng Quang Hưng và Bùi Quốc Chính, 2018. Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý và đề xuất giải pháp thoát nước cho Lò chợ I-7-22A nằm dưới suối gốc Vạng - Công ty than Nam Mẫu - TKV, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 59, kỳ 4.

Các bài báo khác