Nghiên cứu lựa chọn choòng để thi công các giếng khoan tại khu vực bể Sông Hồng

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=902
 • Cơ quan:

  1 Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam;
  2 Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 15-06-2017
 • Sửa xong: 20-07-2017
 • Chấp nhận: 28-02-2018
 • Ngày đăng: 28-02-2018
Lượt xem: 1109
Lượt tải: 439
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 43
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Trong phạm vi bài báo, tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu về lựa chọn choòng khoan hợp lý để thi công các giếng khoan tại khu vực vịnh Bắc Bộ. Vơi đăc tinh đất đá tầng Oligoxen khu mỏ là mềm xen kep các lơp đất đá cứng và co độ mài mòn cao thì sư dung kết hợp giưa choòng PDC và choòng TCI mang lại hiệu quả khoan tốt, tuổi thọ choòng cao. Việc lựa chọn choòng FuseTek, choòng Kymera, choòng StingBlade để khoan vào các vùng đất đá co đăc tinh khác nhau trong khu mỏ là kết quả tổng hợp lý thuyết phá hủy đá truyền thống giưa choòng PDC, choòng TCI và choòng kim cương thấm nhiễm. Ứng dung choòng FuseTek, Kymera, StingBlade vào thi công các giếng khoan tại Bể Sông Hồng đa nâng cao được tốc độ cơ học khoan, tuổi thọ choòng và khoảng khoan dài hơn. Do đo nâng cao được hiệu quả thi công khoan và giảm chi phi giếng khoan

Trích dẫn
Nguyễn Trần Tuân, Lý Ngọc Long và Nguyễn Anh Phương, 2018. Nghiên cứu lựa chọn choòng để thi công các giếng khoan tại khu vực bể Sông Hồng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 59, kỳ 1.

Các bài báo khác