Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận chuyển khí đồng hành mỏ BRS Algeria

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=901
 • Cơ quan:

  1 Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Việt Nam;
  2 Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam;
  3 Công ty điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước (PVEP - POC), Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 15-06-2017
 • Sửa xong: 20-07-2017
 • Chấp nhận: 28-02-2018
 • Ngày đăng: 28-02-2018
Lượt xem: 1143
Lượt tải: 481
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 47
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Công tác vận hành đường ống Vận chuyển khí đồng hành, hoặc khí thiên nhiên có chứa nhiều thành phần hydrocacbon trung bình và nặng, trong điều kiện khắc nhiệt khi nhiệt độ môi trường thay đổi liên tục là một trong những thách thức rất lớn đối với công tác vận hành đường ống. Trong quá trình vận chuyển khí, pha lỏng hình thành và tăng dần hàm lượng khi nhiệt độ đường ống và môi trường giảm. Đặc biệt lưu lượng vận chuyển thấp so với thiết kế sẽ gây ra hiện tượng dao động áp suất, ảnh hưởng lớn đến quá trình vận chuyển của đường ống. Bài báo trình bày kết quả giải pháp nâng cao hiệu quả vận chuyển khí bằng đường ống dự án BRS Algeria bằng phương pháp mô hình sô mô phỏng dòng chảy đa pha nhằm đánh giá và lựa chọn phương án giảm thiểu nút chất lỏng trong quá trình vận chuyển khí, đồng thời điều chỉnh hợp lý các thông số khai thác theo điều kiện công nghệ và thiết bị hiện hữu của mỏ BRS Algeria. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất giải pháp phóng thoi định kỳ để giải phóng các nút lỏng và nâng cao hiệu quả vận chuyển khí đồng hành mỏ BRS Algeria

Trích dẫn
Nguyễn Hải An, Nguyễn Văn Thịnh, Hoàng Văn Phú, Nguyễn Thanh Hải, Phan Việt Dũng, Trần Bình Dương và Nguyễn Thanh Hải, 2018. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận chuyển khí đồng hành mỏ BRS Algeria, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 59, kỳ 1.

Các bài báo khác