Ứng dụng phương pháp tự hồi quy trong dự báo chuyển dịch ngang đập thủy điện

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=900
  • Cơ quan:

    Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 15-06-2017
  • Sửa xong: 20-07-2017
  • Chấp nhận: 28-02-2018
  • Ngày đăng: 28-02-2018
Lượt xem: 1172
Lượt tải: 470
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 46
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Mô hình tự hồi quy là mô hình được thành lập dựa vào quy luật chuyển dịch của điểm quan trắc, cho phép biểu diễn sự tương quan giữa giá trị chuyển dịch của điểm quan trắc theo thời gian qua các chu kỳ. Bài báo ứng dụng phương pháp tự hồi quy xây dựng mô hình, kiểm tra chất lượng mô hình qua mối tương quan thống kê và dự báo chuyển dịch ngang đối với điểm quan trắc tuyến đập công trình thủy điện Yaly. Phân tích thực nghiệm chỉ ra rằng, mô hình tự hồi quy miêu tả được xu thế chuyển dịch của công trình, độ lệch dự báo của điểm quan trắc qua hai chu kỳ lớn nhất là 6.2% và nhỏ nhất là 1.7% so với độ lệch đo thực tế. Qua đó cho thấy, phương pháp tự hồi quy đáp ứng được công tác dự báo chuyển dịch ngang đập thủy điện đắp bằng đất đá ở Việt Nam

Trích dẫn
Phạm Quốc Khánh và Nguyễn Quang Phúc, 2018. Ứng dụng phương pháp tự hồi quy trong dự báo chuyển dịch ngang đập thủy điện, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 59, kỳ 1.