Đánh giá khả năng ứng dụng máy quét laser mặt đất GeoMax Zoom 300 trong công tác thành lập mô hình 3D mỏ lộ thiên

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=874
 • Cơ quan:

  1 Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam;
  2 Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên & Môi trường

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 25-07-2017
 • Sửa xong: 09-08-2017
 • Chấp nhận: 30-08-2017
 • Ngày đăng: 30-08-2017
Lượt xem: 1754
Lượt tải: 526
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 52
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Bài báo trình bày khả năng ứng dụng máy quét laser mặt đất GeoMax Zoom 300 trong thành lập mô hình 3D cho mỏ lộ thiên Cọc Sáu. Thời gian đo 6 giờ và sai số vị trí điểm sau ghép mô hình ±3mm. Số liệu thu được cho phép xử lý nhiều mục đích khác nhau phục vụ các công tác trắc địa của mỏ. Qua các kết quả nghiên cứu cho thấy máy quét laser GeoMax Zoom 300 hoàn toàn đáp ứng yêu cầu trong công tác thành lập bản đồ mỏ lộ thiên tại Việt Nam

Trích dẫn
Nguyễn Viết Nghĩa, Nguyễn Quốc Long và Vũ Quốc Lập, 2017. Đánh giá khả năng ứng dụng máy quét laser mặt đất GeoMax Zoom 300 trong công tác thành lập mô hình 3D mỏ lộ thiên, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 4.