Ảnh hưởng giá trị khởi đầu của phép lọc Kalman tới kết quả dự báo chuyển dịch ngang công trình

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=786
  • Cơ quan:

    Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    phạmquockhạThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 15-02-2017
  • Sửa xong: 20-03-2017
  • Chấp nhận: 28-04-2017
  • Ngày đăng: 28-04-2017
Lượt xem: 1788
Lượt tải: 581
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 58
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Phép lọc Kalman được ứng dụng trong quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình chủ yếu ở phương diện lọc số liệu đo và dự báo biến dạng. Phương pháp tính của lọc Kalman gồm hai bước là xây dựng mô hình và cập nhật trị đo. Do đó, phương pháp này cho phép ước lượng tối ưu giá trị của mẫu tại thời điểm xét, đồng thời dự báo giá trị chuyển dịch của một số chu kỳ tiếp theo. Khi áp dụng phương pháp lọc Kalman, xác định trạng thái ban đầu hay trị khởi đầu cuả phép lọc là rất quan trọng do giá trị này có ảnh hưởng tới kết quả của phép lọc. Chọn giá trị khởi đầu như thế nào cho hợp lý là vấn đề được nghiên cứu và giải quyết trong nội dung của bài báo.Từ kết quả thực nghiệm cho thấy, giá trị khởi đầu của phép lọc Kalman chỉ ảnh hưởng tới độ chính xác của một số chu kỳ đầu của mô hình, từ chu kỳ thứ 6 trở đi giá trị tính từ mô hình và giá trị dự báo có sự ổn định tương đối tốt, sai số của giá trị dự báo chỉ là 1.5% giá trị chuyển dịch thực tế của điểm quan trắc.

Trích dẫn
Phạm Quốc Khánh, 2017. Ảnh hưởng giá trị khởi đầu của phép lọc Kalman tới kết quả dự báo chuyển dịch ngang công trình, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 2.

Các bài báo khác