Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa mức độ ổn định bờ mỏ với thông số hình học bờ mỏ cho mỏ khai thác quặng Titan sa khoáng khu vực Bình Thuận

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=785
  • Cơ quan:

    1 Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 25-02-2017
  • Sửa xong: 26-03-2017
  • Chấp nhận: 28-04-2017
  • Ngày đăng: 28-04-2017
Lượt xem: 1764
Lượt tải: 616
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 61
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Trong quá trình khai thác quặng Titan sa khoáng sẽ tạo ra các khoảng trống, kích thước những khoảng trống này phụ thuộc vào quy mô khai thác và chiều cao tầng cát chứa Titan. Một trong vấn đề cần thiết trong khai thác Titan sa khoáng là đảm bảo bờ mỏ ổn định. Mức độ ổn định bờ mỏ có quan hệ mật thiết với thông số hình học bờ mỏ như: chiều cao bờ, góc nghiêng bờ và hình dạng bờ. Như vậy, việc xác định được các thông số hình học bờ mỏ để đảm bảo bờ mỏ ổn định theo giá trị nhất định là một vấn đề cần thiết cho sự tồn tại của mỏ. Do đó, bài báo đề xuất xây dựng mối quan hệ giữa mức độ ổn định bờ mỏ với thông số hình học bờ mỏ cho mỏ khai thác quặng Titan sa khoáng khu vực Bình Thuận.

Trích dẫn
Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo và Lê Thị Thu Hoa, 2017. Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa mức độ ổn định bờ mỏ với thông số hình học bờ mỏ cho mỏ khai thác quặng Titan sa khoáng khu vực Bình Thuận, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 2.