Ứng dụng mạng nơron nhân tạo cho bài toán dự báo nhu cầu điện năng của Thành phố Vinh giai đoạn 2016 ‐ 2020

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=783
  • Cơ quan:

    Khoa Điện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    dangquangkhoaktv@yahoo. com
  • Nhận bài: 19-01-2017
  • Sửa xong: 16-03-2017
  • Chấp nhận: 28-04-2017
  • Ngày đăng: 28-04-2017
Lượt xem: 1639
Lượt tải: 493
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 49
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Dự báo nhu cầu điện năng là bài toán ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển hệ thống điện. Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo cho bài toán dự báo nhu cầu điện là xu hướng nghiên cứu ứng dụng mới nhằm sử dụng các phương pháp dự báo linh hoạt, thông minh hơn so với các phương pháp truyền thống để cải thiện khả năng và chất lượng của các mô hình dự báo phụ tải điện. Trong bài báo này, tác giả đã xây dựng được một mô hình mạng nơrơn có cấu trúc phù hợp để ứng dụng cho công tác dự báo nhu cầu điện năng cho thành phố Vinh giai đoạn 2016 ‐ 2020. Các kết quả dự báo bằng mô hình mới đã được so sánh, đánh giá và kiểm chứng bằng dữ liệu thực tế và kết quả của các phương pháp dự báo phụ tải điện phổ biến khác.

Trích dẫn
Đặng Quang Khoa, 2017. Ứng dụng mạng nơron nhân tạo cho bài toán dự báo nhu cầu điện năng của Thành phố Vinh giai đoạn 2016 ‐ 2020, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 2.