Nghiên cứu thuật toán và thành lập chương trình chuyển đổi tọa độ trong trắc địa công trình

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=656
 • Cơ quan:

  1 Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam, Việt Nam;
  2 Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp khu vực phía Nam, Việt Nam;
  3 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Di Linh - Lâm Đồng, Việt Nam;
  4 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

 • Nhận bài: 15-07-2016
 • Sửa xong: 10-08-2016
 • Chấp nhận: 30-08-2016
 • Ngày đăng: 30-08-2016
Lượt xem: 1726
Lượt tải: 458
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 45
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Lưới khống chế trắc địa công trình thuộc lưới chuyên dùng, được thành lập để giải quyết các nhiệm vụ của trắc địa công trình. Cũng như các loại lưới khác, lưới trắc địa công trình được phát triển dựa trên các điểm khống chế đã có tọa độ trong các hệ tọa độ khác nhau trên khu vực xây dựng, nhưng sau đó phải được tính chuyển về hệ tọa độ của công trình theo những yêu cầu kỹ thuật nhất định. Một số chương trình chuyển đổi tọa độ đang có hiệu lực Nhà nước như GeoTools 1.2 (Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ chương trình GeoTools, 2001) không để đáp ứng yêu cầu này của trắc địa công trình. Vì vậy, bài báo có nội dung nghiên cứu một số bài toán chuyển đổi tọa độ trong Trắc địa công trình và lập trình để giải các bài toán chuyển đổi tọa độ trên máy tính, góp phần nâng cao hiệu quả và phạm vi sử dụng các số liệu tọa độ trong các mục đích của trắc địa công trình.

Trích dẫn
Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thùy Anh, Nguyễn Văn Hùng và Đặng Văn Trường, 2016. Nghiên cứu thuật toán và thành lập chương trình chuyển đổi tọa độ trong trắc địa công trình, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 55.

Các bài báo khác