Nghiên cứu áp lực của sóng nổ dưới nước lên chướng ngại có dạng hình elip tròn xoay

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=654
  • Cơ quan:

    1 Học viện Kỹ thuật quân sự, Việt Nam

  • Nhận bài: 09-07-2016
  • Sửa xong: 11-08-2016
  • Chấp nhận: 30-08-2016
  • Ngày đăng: 30-08-2016
Lượt xem: 1620
Lượt tải: 401
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 39
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Để thiết kế được các dạng công trình hay chướng ngại vật chống được tác dụng của tải nổ, cũng như để tính toán kiểm tra điều kiện an toàn của các đối tượng dưới nước với sóng nổ lan truyền trong môi trường nước, cần phải nắm rõ qui luật của các thành phần sóng nổ xuất hiện và tác dụng lên bề mặt chướng ngại. Sóng nổ lan truyền trong nước hay còn gọi là sóng tới hoặc sóng sơ cấp khi gặp bề mặt chướng ngại sẽ xuất hiện hiện tượng nhiễu xạ sóng, sự nhiễu xạ này làm hình thành một sóng mới gọi là sóng nhiễu xạ. Quy luật phát triển sóng nhiễu xạ phụ thuộc hình dạng chướng ngại, độ bền vững và tính chất cố định của chướng ngại. Thông số đặc trưng cho cường độ sóng nổ gồm áp suất và thời gian tồn tại của áp suất, được phản ánh qua qui luật biến đổi áp suất theo thời gian. Sự tương tác của sóng nổ lên chướng ngại dưới nước bao gồm tác dụng tổng hợp của thành phần áp suất trong sóng tới và trong sóng nhiễu xạ. Trên cơ sở nghiên cứu phân tích lý thuyết nhiễu xạ sóng của B. V. Zamyshlyaev, bài báo sử dụng phương pháp số để khảo sát qui luật tác dụng của sóng nổ phẳng lan truyền trong môi trường nước tác dụng lên chướng ngại dạng elipxoit tròn xoay bất động và cứng tuyệt đối.

Trích dẫn
Đàm Trọng Thắng, Vũ Đình Lợi và Tô Đức Thọ, 2016. Nghiên cứu áp lực của sóng nổ dưới nước lên chướng ngại có dạng hình elip tròn xoay, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 55.

Các bài báo khác