Đánh giá độ chính xác vị trí điểm lưới khống chế hầm lò mỏ Hà Lầm khi đo phương vị bằng kinh vĩ con quay

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=648
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • Nhận bài: 24-06-2016
  • Sửa xong: 17-08-2016
  • Chấp nhận: 30-08-2016
  • Ngày đăng: 30-08-2016
Lượt xem: 1763
Lượt tải: 590
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 58
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Do nhu cầu mở vỉa bằng giếng đứng, trong đó có mỏ Hà Lầm, các máy kinh vĩ con quay đang được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam để xác định phương vị cho cạnh lưới khống chế hầm lò. Việc đánh giá độ chính xác vị trí điểm lưới khống chế hầm lò là công đoạn quan trọng trong công tác thành lập lưới khống chế. Bài báo trình bày phương pháp và kết quả đánh giá độ chính xác cho mạng lưới khống chế hầm lò khi sử dụng máy kinh vĩ con quay trong công tác đo phương vị các cạnh của mạng lưới tại các mỏ hầm lò Việt Nam và ứng dụng cụ thể cho mỏ hầm lò Hà Lầm.

Trích dẫn
Nguyễn Viết Nghĩa và Võ Ngọc Dũng, 2016. Đánh giá độ chính xác vị trí điểm lưới khống chế hầm lò mỏ Hà Lầm khi đo phương vị bằng kinh vĩ con quay, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 55.