Giải pháp phục hồi môi trường cho dự án khai thác mỏ Kẽm - Chì chợ Điền - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kim loại màu Bắc Kạn

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=646
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • Nhận bài: 24-06-2016
  • Sửa xong: 16-08-2016
  • Chấp nhận: 30-08-2016
  • Ngày đăng: 30-08-2016
Lượt xem: 1515
Lượt tải: 509
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 50
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Để đảm bảo sự phát triển ổn định cũng như tạo công ăn việc làm cho cán bộ và công nhân Công ty TNHHMTV Kim loại mầu Bắc Kạn thì trong thời gian tới mỏ Kẽm - Chì chợ Điền phải tiến hành mở rộng phạm vi khai trường và kéo dài thời gian tồn tại các khu khai thác. Tuy nhiên Công ty phải thực hiện đánh giá tác động mội trường khi dự án phát triển mở rộng sản xuất; trong đó công tác cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác là yếu tố bắt buộc và đòi hỏi nghiên cứu định hướng trước để có giải pháp phù hợp. Do vậy nội dung bài báo tiến hành nghiên cứu các giải pháp phục hồi môi trường cho dự án, đặc biệt là các giải pháp đóng cửa các khu vực mỏ hầm lò hợp lý, phù hợp với yêu cầu thực tế cũng như hiện trạng của dự án, góp phần bảo vệ môi trường.

Trích dẫn
Đào Văn Chi và Đặng Phương Thảo, 2016. Giải pháp phục hồi môi trường cho dự án khai thác mỏ Kẽm - Chì chợ Điền - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kim loại màu Bắc Kạn, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 55.