Nghiên cứu quy luật phân bố vùng biến dạng dẻo tỷ lệ khấu – hạ trần ở lò chợ dài cơ giới hóa khai thác cho vỉa than dày

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=645
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • Nhận bài: 08-07-2016
  • Sửa xong: 17-08-2016
  • Chấp nhận: 30-08-2016
  • Ngày đăng: 30-08-2016
Lượt xem: 1572
Lượt tải: 509
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 50
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Tỷ lệ khấu - hạ trần là một thông số quan trọng trong công nghệ khai thác hạ trần thu hồi than nóc. Do chiều dày của lớp than nóc và chiều cao khấu tăng lên dẫn đến sự biến đổi về tỷ lệ khấu - hạ trần, cũng như thay đổi quy luật sập đổ của than nóc đá vách, trạng thái phân bố ứng suất xung quanh lò chợ. Bài viết dựa trên điều kiện địa chất lò chợ 8102 mỏ TaShan - DaTong. Sử dụng mô hình số hóa UDEC2D, tiến hành phân tích ảnh hưởng của tỷ lệ khấu - hạ trần đến quy luật phân bố biến dạng dẻo trước gương lò chợ. Kết quả nghiên cứu cho thấy: khi tỷ lệ khấu - hạ trần giảm xuống, phá hủy dẻo trước gương khấu và than nóc và vùng biến dạng dẻo tăng lên. Do đó thay đổi tỷ lệ khấu - hạ trần sẽ thay đổi trạng thái phân bố áp lực của than nóc, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phá hủy than nóc và điều khiển độ ổn định của gương lò chợ.

Trích dẫn
Bùi Mạnh Tùng, Trần Văn Thanh và Nguyễn Văn Quang, 2016. Nghiên cứu quy luật phân bố vùng biến dạng dẻo tỷ lệ khấu – hạ trần ở lò chợ dài cơ giới hóa khai thác cho vỉa than dày, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 55.