Nghiên cứu chuyển động thực tế của các loại chất lỏng khoan khi thi công giếng khoan dầu khí thềm lục địa Nam Việt Nam

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=643
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • Nhận bài: 12-07-2016
  • Sửa xong: 10-08-2016
  • Chấp nhận: 30-08-2016
  • Ngày đăng: 30-08-2016
Lượt xem: 1587
Lượt tải: 447
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 44
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Xác định chế độ chảy của chất lỏng khoan trong cột cần và khoảng không vành xuyến giếng khoan là điều quan trọng để tính toán tổn thất năng lượng thủy lực, quyết định đến hiệu quả khoan. Nội dung nghiên cứu của bài báo là xác định chế độ chảy của chất lỏng khoan trong khoảng không vành xuyến và trong cột cần khoan dựa trên số liệu khoan thực tế khi thi công các giếng khoan bể Cửu Long, Nam Côn Sơn thềm lục địa Nam Việt Nam. Từ lý thuyết thủy lực đã nghiên cứu về dòng chảy chất lỏng khoan, tác giả phát triển và hoàn thiện thêm và lập chương trình tính toán mô phỏng bằng phần mềm Matlab. Kết quả tính toán mô phỏng cho thấy hầu hết các giếng khoan tại các bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn chất lỏng khoan chảy tầng trong khoảng không vành xuyến và chảy rối trong cột cần khoan. Đồng thời, cũng từ phương pháp tính toán mô phỏng của bài báo này có thể kiểm nghiệm thông số thiết kế chế độ thủy lực khoan, giúp cho kỹ sư thiết kế chế độ khoan điều chỉnh thông số nhằm có lợi nhất cho thi công.

Trích dẫn
Phạm Đức Thiên, 2016. Nghiên cứu chuyển động thực tế của các loại chất lỏng khoan khi thi công giếng khoan dầu khí thềm lục địa Nam Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 55.

Các bài báo khác