Nghiên cứu quy luật độ bền động của đất và một số kết quả áp dụng cho đất yếu ở vùng ven biển bắc bộ bằng thiết bị ba trục động

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=486
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 20-08-2015
  • Sửa xong: 11-10-2015
  • Chấp nhận: 30-10-2015
  • Ngày đăng: 30-10-2015
Lượt xem: 1586
Lượt tải: 496
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 49
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Để đánh giá ổn định nền đất dưới tác dụng của tải trọng động, người ta sử dụng đường bao tỷ sức kháng động, đó là đường cong biểu diễn quy luật độ bền động. Bài báo giới thiệu các phương pháp nghiên cứu quy luật độ bền động của đất, từ đó đưa ra phương pháp kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm để xác định đường bao tỷ sức kháng động. Kết quả áp dụng phương pháp này cho đất bùn cát pha (amQ23) và bùn sét (mQ23) phân bố ở vùng ven biển Bắc Bộ được đưa ra, theo đó các hệ số thực nghiệm của đường bao tỷ sức kháng động cho đất bùn cát pha là a = 0,167; b = 6s; đất bùn sét là a = 0,07; b = 4s

Trích dẫn
Nguyễn Văn Phóng, 2015. Nghiên cứu quy luật độ bền động của đất và một số kết quả áp dụng cho đất yếu ở vùng ven biển bắc bộ bằng thiết bị ba trục động, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 52.