Phân tích nguyên nhân các phức tạp, sự cố và trạng thái làm việc của cột cần khoan khi thi công giếng thân nhánh đường kính nhỏ

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=484
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất ;
    2 Viện Dầu khí Việt Nam

  • Nhận bài: 11-09-2015
  • Sửa xong: 10-10-2015
  • Chấp nhận: 30-10-2015
  • Ngày đăng: 30-10-2015
Lượt xem: 1389
Lượt tải: 423
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 42
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Những phức tạp, sự cố thường xảy ra đối với giếng khoan dầu khí truyền thống hoàn toàn có thể gặp khi thi công giếng khoan thân nhánh đường kính nhỏ. Tuy nhiên, do đặc thù của giếng khoan thân nhánh là quỹ đạo phức tạp hơn, đường kính giếng khoan nhỏ hơn, nên khi thi công, những phức tạp, sự cố gặp phải khi khoan giếng thân nhánh đường kính nhỏ mang tính chất đặc thù. Trong bài báo này, chúng tôi đi sâu phân tích những nguyên nhân gây ra các phức tạp, sự cố khi khoan thân nhánh đường kính nhỏ như: choòng bị rớt chóp; cột cần khoan bị kẹt, đứt, gãy và mòn nhanh; thành giếng khoan dễ bị mất ổn định nghiêm trọng… Trên cơ sở đó, phân tích trạng thái làm việc của cột cần khoan. Kết quả cho thấy, những phức tạp, sự cố thường gặp trong thi khoan xiên định hướng đường kính nhỏ mang tính đặc thù riêng; cột cần khoan làm việc ở điều kiện khắc nghiệt và có trạng thái ứng suất phức tạp; đồng thời, đề xuất được nguyên tắc lựa chọn cần khoan và cho thấy một góc nhìn khoa học về những vấn đề còn tồn đọng cần nghiên cứu, đánh giá, tính toán và hoàn thiện toàn bộ quy trình và công nghệ-kỹ thuật khoan thân nhánh đường kính nhỏ

Trích dẫn
Triệu Hùng Trường và Lê Vũ Quân, 2015. Phân tích nguyên nhân các phức tạp, sự cố và trạng thái làm việc của cột cần khoan khi thi công giếng thân nhánh đường kính nhỏ, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 52.