THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG CẤU TRÚC NỀN TỶ LỆ 1: 50.000 (1: 25.000) CÁC KHU VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ VEN BIỂN QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=308
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 22-02-2015
  • Sửa xong: 20-04-2015
  • Chấp nhận: 30-04-2015
  • Ngày đăng: 30-04-2015
Lượt xem: 1351
Lượt tải: 383
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 38
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lập bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1: 50.000 (1: 25.000) các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, bài báo trình bày phương pháp thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền cùng tỷ lệ cho các khu vực này. Nội dung bao gồm: phân chia các kiểu cấu trúc nền (kết quả phân chia được 2 kiểu và 6 phụ kiểu); nguyên tắc phân vùng cấu trúc nền; biểu thị các đơn vị phân vùng trên bản đồ và lập chú giải bản đồ phân vùng cấu trúc nền cho mỗi khu vực nghiên cứu.

Trích dẫn
Tô Xuân Vu, 2015. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG CẤU TRÚC NỀN TỶ LỆ 1: 50.000 (1: 25.000) CÁC KHU VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ VEN BIỂN QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 50.

Các bài báo khác