MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KINH TẾ TRONG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=306
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 08-03-2015
  • Sửa xong: 19-04-2015
  • Chấp nhận: 30-04-2015
  • Ngày đăng: 30-04-2015
Lượt xem: 1556
Lượt tải: 470
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 46
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Đối với mỗi quốc gia, muốn tồn tại và phát triển phải dựa vào 3 nhóm nguồn lực là tài nguyên lao động, các công cụ sản xuất nhân tạo và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nguồn tài nguyên thiên nhiên được xem xét như các yếu tố của môi trường tự nhiên, có ích đối với cuộc sống và sự sinh tồn của con người, trong đó có nguồn tài nguyên khí hậu. Vì vậy, trong đánh giá kinh tế cần phải xem xét vai trò của tài nguyên khí hậu cũng như các đặc tính, chức năng của nó trong tổng thể nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với mỗi quốc gia và trên toàn thế giới Với mục tiêu trên, bài báo tập trung giới thiệu một số phương pháp cơ bản về phân tích kinh tế trong biến đổi khí hậu, nhằm đưa ra các biện pháp hợp lý, phù hợp khi đánh giá giá trị kinh tế của tài nguyên khí hậu ở nước ta như sau: xây dựng các chỉ số toàn phần, các chỉ số tổng hợp và hệ thống các chỉ tiêu phản ảnh mức độ phát triển bền vững; đưa ra các phương pháp tiếp cận để xác định giá trị kinh tế các nguồn tài nguyên thiên nhiên và dịch vụ tự nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu thành ba nhóm cơ bản: đánh giá theo quan điểm kinh tế thị trường; xác định chi phí; chi phí cơ hội hoặc chi phí thay thế.

Trích dẫn
Nguyễn Phương, Nguyễn Phương Đông và Vũ Thị Lan Anh, 2015. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KINH TẾ TRONG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 50.

Các bài báo khác