ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ HỢP LÝ NỀN ĐƯỜNG PHÂN BỐ ĐẤT YẾU amQ22-3 Ở CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=305
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 28-02-2015
  • Sửa xong: 12-04-2015
  • Chấp nhận: 30-04-2015
  • Ngày đăng: 30-04-2015
Lượt xem: 1723
Lượt tải: 516
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 51
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Đất yếu amQ22-3 ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có phạm vi phân bố, chiều dày, thành phần (nhiễm mặn, phèn, hữu cơ…) và tính chất cơ lý biến đổi rất phức tạp đã ảnh hưởng đến việc lựa chọn các giải pháp xử lý nền đường. Đặc điểm biến đổi không gian và tính chất xây dựng của đất được điển hình hóa thành 2 kiểu và 5 phụ kiểu cấu trúc nền. Đây là cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp cải tạo nền đường thích hợp. Kết hợp với kết quả dự báo về thời gian cố kết, độ lún từ biến, chiều cao nền đắp ổn định của nền đường, sẽ kiến nghị được các giải pháp xử lý hợp lý nền đường phân bố đất yếu amQ22-3 ở các tỉnh ven biển ĐBSCL.

Trích dẫn
Nguyễn Thị Nụ, Đỗ Minh Toàn và Nguyễn Viết Tình, 2015. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ HỢP LÝ NỀN ĐƯỜNG PHÂN BỐ ĐẤT YẾU amQ22-3 Ở CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 50.

Các bài báo khác