ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=303
 • Cơ quan:

  1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
  2 Đại học Tài nguyên Môi trường;
  3 Bộ Tài Nguyên và Môi trường

 • Nhận bài: 12-03-2015
 • Sửa xong: 20-04-2015
 • Chấp nhận: 30-04-2015
 • Ngày đăng: 30-04-2015
Lượt xem: 1646
Lượt tải: 493
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 49
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Vùng ven biển Thanh Hóa là khu vực tập trung đông dân cư, có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nhu cầu sử dụng nước của khu vực này ngày càng tăng cao đòi hỏi phải có những nghiên cứu tổng hợp về chất lượng và trữ lượng nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất tại khu vực này. Kết quả nghiên cứu của các tác giả được thể hiện trong bài viết cho thấy các nguồn nước dưới đất trong vùng đã bước đầu bị ô nhiễm cục bộ các chất hữu cơ (Nitrat, nitrit) và các kim loại nặng (Mn, Pb, Cd, Hg). Trên cơ sở các kết quả đánh giá hiện trạng môi trường nước, các tác giả bài báo đã đề xuất một số ý kiến nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và định hướng sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững khu vực ven biển của tỉnh Thanh Hóa.

Trích dẫn
Nguyễn Khắc Giảng, Trần Thị Hồng Minh và Nguyễn Văn Thành, 2015. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 50.

Các bài báo khác