NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ÁP SUẤT TỚI SỰ PHÁT TRIỂN ĐỘ HYDRAT HÓA VÀ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐÁ XI MĂNG GIẾNG KHOAN

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=298
 • Cơ quan:

  1 Vietnam CurisTec;
  2 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
  3 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 • Nhận bài: 20-02-2015
 • Sửa xong: 19-04-2015
 • Chấp nhận: 30-04-2015
 • Ngày đăng: 30-04-2015
Lượt xem: 1613
Lượt tải: 469
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 46
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất đến sự phát triển độ hydrat hóa và tính chất cơ học của xi măng giếng khoan được nghiên cứu bằng thực nghiệm và lý thuyết. Các mô hình đã được công bố chủ yếu dựa trên lý thuyết tạo mầm và tăng trưởng trên bề mặt, được phát triển đầu tiên bởi Cahn (1956). Do vậy, bài báo trình bày một mô hình bán thực nghiệm về sự phát triển của xi măng, có tính toán đến các yếu tố nhiệt độ và áp suất. Mô hình cho phép tính toán độ hydrat hóa hoặc tính chất cơ học của xi măng ở một thời điểm bất kì từ giai đoạn ngưng kết đến giai đoạn ổn định. Mô hình đơn giản và có tính ứng dụng cao trong ngành dầu khí.

Trích dẫn
Vũ Mạnh Huyền, Nguyễn Văn Khương và Triệu Hùng Trường, 2015. NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ÁP SUẤT TỚI SỰ PHÁT TRIỂN ĐỘ HYDRAT HÓA VÀ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐÁ XI MĂNG GIẾNG KHOAN, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 50.

Các bài báo khác